Inclusieve school

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

Hart voor Handicap

 

Sedert september 2016 is het M-decreet, het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een feit.

Dit betekent dat een kind met een beperking het recht heeft zich in te schrijven in een school voor gewoon onderwijs.

Wij zijn een inclusieve school en kinderen met een beperking zijn welkom.

Dankzij het project "Hart voor Handicap" kregen wij een extra financiƫle steun waarmee koffers met specifieke materialen werden aangekocht om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsnoden.

Vaak is het op het eerste zicht moeilijk in te schatten of het gewoon onderwijs voor een kind met een attest/gemotiveerd verslag haalbaar zal zijn.

Om dit te onderzoeken heeft de school dan meer tijd nodig.

Bij inschrijving spreken we dan van een inschrijving onder ontbindende voorwaarde omdat pas na een 5-tal weken wordt beslist of de inschrijving al of niet definitief is.

 

 

 

Hoe aanmelden?

In Roeselare moet er online worden aangemeld.

Na aanmelding ontvangen de ouders een toewijzing voor hun kind om in te schrijven.

Deze procedure is in Roeselare voor elk kind voor het gewoon onderwijs gelijk.

 

 

Inschrijven?

Heeft het kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan zijn er 2 opties:

het gewoon onderwijs (onmiddellijke inschrijving of inschrijving onder ontbindende voorwaarde) of het buitengewoon onderwijs.

 

1.De ouders schrijven hun kind in een gewone school in.

 

=>De leerling krijgt een individueel aangepast curriculum,

met ondersteuning.

=>De school oordeelt na overleg met de ouders en

het CLB dat de aanpassingen voor een individueel aangepast curriculum onredelijk zijn.

De school ontbindt de inschrijving.

De leerling zoekt dan een andere gewone school

of kan ook naar het buitengewoon onderwijs.

 

2.De leerling gaat naar het buitengewoon onderwijs.

Het type (en de opleidingsvorm) staan vermeld in het verslag.

 

Het decreet zet de poort open naar een meer inclusief onderwijs, het doel is meer leerlingen in het reguliere onderwijs te houden

en minder leerlingen te laten doorstromen naar

het buitengewoon onderwijs en anderzijds

meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

te verwelkomen in het reguliere onderwijs.

Het onderwijs als een afspiegeling van de maatschappij dus, waarbij we onze kinderen leren dat we allemaal tot dezelfde wereld horen, met of zonder beperkingen.

Het welbevinden en de betrokkenheid van het kind is hierbij voor ons een belangrijke parameter.

Minder segregatie en meer inclusie waar het kan.