Schoolreglement

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

Beste ouders

Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind.

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.

Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Daarom zijn er ook wel duidelijke afspraken nodig en deze worden opgenomen in ons schoolreglement.

Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.

Vanaf dit schooljaar wordt dit digitaal weergegeven op onze website. (zie onderstaande link)

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen.

Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

Waar in het schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

De directie en het schoolteam

klik hier voor het volledige schoolreglement

 

http://bsrumbeke.be/Bestanden%202015/Schoolreglement%20BS%20Rumbeke%20(SJ%202015-2016).pdf